Portrait of Bohdan Pawłowicz (1957)

Bohdan Pawłowicz

Portrait of Bohdan Pawłowicz taken in 1957 when he was living in Buffalo.